• info@geefjemobiel.nl

Algemene Voorwaarden Stichting Erizo
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van Stichting Erizo.

Algemene voorwaarden partners
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Stichting Erizo is de partner bij registratie akkoord gegaan met de algemene voorwaarden en is hiermee een overeenkomst tussen de partner en Stichting Erizo tot stand gekomen. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is ieder moment opzegbaar door zowel de partner of Stichting Erizo. Als de partner de overeenkomst wil beëindigen volstaat een email aan info(@)geefjemobiel.nl met daarin de melding van het stopzetten van de overeenkomst en de reden waarom men de overeenkomst wil beëindigen. Indien donaties hebben plaatsgevonden t.b.v. de partner dan blijven deze wel gekoppeld aan de naam van de organisatie op de desbetreffende websites staan.

Het niet houden van de partner aan deze algemene voorwaarden betekent dat Stichting Erizo de partner in kwestie kan deactiveren.

De partner is verplicht minimaal één werkend algemeen e-mailadres in de NAW gegevens van de partner ter beschikking te stellen aan Stichting Erizo. Dit algemene e-mailadres wordt gebruikt om de partner op de hoogte te brengen van speciale mededelingen door Stichting Erizo en worden gebruikt voor de berichtgeving over online donaties en eventuele acties. Stichting Erizo stuurt nooit ongewenste e-mail aan de partner. Indien 2 maanden lang geen e-mails aankomen op het opgegeven algemene e-mailadres van het aangesloten goede doel neemt de partner het risico te worden gedeactiveerd.

Niet toegestaan voor de partner is: het gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software, zonder dat de eigenaar daarvan expliciete toestemming heeft gegeven aan de gebruiker evenals het zonder toestemming van de betreffende derde veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen. Het creëren, introduceren of verspreiden van computervirussen. Het verspreiden, van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé-leven en / of de menselijke waardigheid evenals materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie. Alle on-line activiteiten van de partner voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.

Stichting Erizo spant zich in de informatie op de diverse websites zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Daarnaast spant Stichting Erizo zich in om de websites en de online donatiemodule continue online te houden, maar kan geen 100% garanties geven omdat er geen directe geldelijke vergoeding tegenover staat en bij het uitoefenen van haar taak afhankelijk is van derden.

Stichting Erizo aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Stichting Erizo of de bij Stichting Erizo aangesloten partner op welke manier dan ook. De partner doet dit op basis van volledige vrijwilligheid.

Stichting Erizo heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de overeenkomst met de partner onmiddellijk te beëindigen zonder dat Stichting Erizo de partner eerst in gebreke hoeft te stellen.

Stichting Erizo bepaalt hoe de diensten functioneren en de partner heeft dit te respecteren. Bij eventuele discussie over de geleverde diensten geldt dat indien de partner het niet eens is met de manier waarop de dienst werkt zich kan laten deactiveren. Stichting Erizo behoudt zich het recht voor haar diensten te wijzigen, uit te breiden of te beëindigen en zal zich inspannen om de partner tijdig van een dergelijke aanpassing van de diensten in kennis te stellen.

Stichting Erizo behoudt zich het recht voor op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen door het versturen van informatie aangaande de wijzigingen naar het e-mailadres waarmee de partner is aangemeld. Deze gewijzigde voorwaarden worden door de partner aanvaart zolang de partner aangesloten is bij Stichting Erizo.

Alle diensten van Stichting Erizo zijn vrij van vast terugkerende abonnementskosten.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent de partner Stichting Erizo een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in de digitale nieuwsbrief), zonder dat enige tegenprestatie verschuldigd is. Het is de partner niet toegestaan auteursrechtelijk werk te publiceren of openbaar te maken via de websites van Stichting Erizo. Daarnaast mag er geen videomateriaal van sites als youtube geplaatst worden die auteursrechtelijk materiaal bevatten (denk hierbij aan achtergrondmuziek etc.). Mocht Stichting Erizo vervolgd worden voor het plaatsen van auteursrechtelijk werk dan zal dit verhaald worden op de partner die deze informatie geplaatst heeft. Stichting Erizo heeft het recht om geplaatst auteursrechtelijk beschermd materiaal te verwijderen van de website en een eventuele te betalen schadevergoeding direct te incasseren vanaf het bekende bank- of gironummer van de partner.

Stichting Erizo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en publicatie van de door de partner geplaatste (vrijwillige) informatie.

In verband met de vindbaarheid in de database van Stichting Erizo behoudt Stichting Erizo zich het recht voor de naam die door de partner in de database van Stichting Erizo wordt ingevoerd of veranderd te wijzigen, zodat het niet kan voorkomen dat bijvoorbeeld veel van de partners die een stichting zijn onder de letter “S” van Stichting vallen.

Donateursgegevens bij online donaties mogen alleen gebruikt worden voor het bedanken van de donateur in kwestie en het e-mailadres van de donateur mag alleen gebruikt worden voor het versturen van een (digitale) nieuwsbrief indien de donateur dit expliciet via de online donatiemodule heeft aangegeven. Het verstrekken van de donateursgegevens aan andere organisaties is NIET toegestaan.

Stichting Erizo zal nooit de volledig aanwezige informatie van de partner doorspelen aan andere organisaties. Alleen beperkte informatie (algemene contactgegevens) kunnen worden verstrekt aan organisaties die willen samenwerken met Stichting Erizo en waarbij Stichting Erizo verwacht dat samenwerking met deze organisaties een meerwaarde voor de partner en Stichting Erizo kan betekenen. Het voorgaande zal via de nieuwsbrief van Stichting Erizo bekend worden gemaakt.

Alleen organisaties met een zetel in Nederland kunnen zich aanmelden. Stichting Erizo accepteert alleen die partners die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel in Nederland en die een kopie van de notariële statuten kunnen overleggen. Daarnaast is het hebben van een Nederlands bank- of girorekeningnummer op naam van de organisatie noodzakelijk om uitbetaling van donatiegelden te kunnen waarborgen.

Stichting Erizo is gerechtigd ten behoeve van de partner advertentiecampagnes op internet op te zetten zonder dat de partner hier bezwaar tegen maakt.

Algemene Voorwaarden particulieren/bedrijven
Stichting Erizo is tussenpersoon voor gevers en begunstigden. Op alle donaties via tussenpersoon Stichting Erizo wordt 10% ingehouden. Stichting Erizo zorgt ervoor dat ontvangen donaties terecht komen bij de partner / de organisatie waarvoor de donatie is bestemd.

Niet toegestaan is: het gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software, zonder dat de eigenaar daarvan expliciete toestemming heeft gegeven aan de gebruiker alsmede het zonder toestemming van de betreffende derde veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen. Het creëren, introduceren of verspreiden van computervirussen. Het verspreiden, van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé-leven en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie.

Stichting Erizo spant zich in de informatie op de diverse websites zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Daarnaast spant Stichting Erizo zich in om de websites en de online donatiemodule continue online te houden, maar kan geen garanties geven omdat er geen geldelijke vergoeding tegenover staat vanuit de partner die de gratis dienst afnemen.

Stichting Erizo aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Stichting Erizo of de bij Stichting Erizo aangesloten partners op welke manier dan ook.

Stichting Erizo behoudt zich het recht voor haar diensten te wijzigen, uit te breiden of te beëindigen.

Stichting Erizo behoudt zich het recht voor op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Stichting Erizo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en publicatie van door de partners geplaatste (vrijwillige) informatie.

Donateursgegevens bij online donaties mogen alleen gebruikt worden door de partner voor het bedanken van de donateur in kwestie en het emailadres van de donateur mag alleen gebruikt worden voor het versturen van de (digitale) nieuwsbrief indien de donateur dit expliciet via de online donatiemodule heeft aangegeven. Het verstrekken van de donateursgegevens aan andere organisaties is NIET toegestaan.

Privacy gegevens van donateurs worden niet doorgespeeld aan andere organisaties anders dan aan de partner waaraan de donateurs heeft gedoneerd. Het is mogelijk anoniem te doneren. Bij anoniem doneren zullen er geen privacy gegevens doorgespeeld worden aan welke organisatie dan ook.

Uitgelicht
Lever je mobiele telefoon in voor de Brandwonden Stichting!
Jaarlijks vallen er nog steeds veel slachtoffers door brand. Collecte is nog steeds de belangrijkste inkomstenbron voor de Brandwonden Stichting en daar kunnen wij aan meehelpen.
Iedereen heeft thuis wel oude mobieltje(s) liggen. Lever ze in voor het goede doel en ons milieu! Hoe langer je ze laat liggen hoe minder ze opbrengen!
Op iedere kazerne in de Veiligheidsregio Haaglanden komt bij de receptie of bevelvoerderskamer een kartonnen inzameling box te staan. Voor ieder mobieltje dat is ingeleverd krijgen wij geld. Met dit geld kunnen wij dan een donatie doen aan de Brandwonden Stichting! De actie start in de eerste week van september en zal eindigen op 31 oktober.

Geefjemobiel bij RTL4
Geefjemobiel.nl heeft weer een leuk nieuwtje. Voor het programma “Wist je dat?” van RTL 4 heeft Geefjemobiel.nl meegewerkt aan een item over duurzaam (her)gebruik en recycling van mobiele telefoons. Ben je benieuwd naar het item, dan kan je het bekijken op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=LjKpj8EqpmE

Ook een 'Grote Inzameldag' organiseren?!
Subsidies worden teruggeschroefd en inkomsten lopen terug. Daarom biedt GEEF JE MOBIEL stichtingen en verenigingen de mogelijkheid om een inzameldag te organiseren en geld op te halen voor hun organisatie. Gebruikte mobieltjes, oude elektronische apparatuur, PC's en randapparatuur en lege inkt cartridges;
het brengt allemaal geld op!

Een inzameldag wordt door GEEF JE MOBIEL ondersteund, zodat je in korte tijd en zonder al teveel inspanning een bedrag op kan halen voor je club. Door de actie te promoten via Facebook,  Twitter en je eigen website, worden alle leden in het netwerk betrokken bij het inzamel evenement. Enkele stichtingen en verenigingen, waaronder voetbalclub KSD-Marine uit Den Haag, gingen je al voor!

Voor het organiseren van een inzameldag kan je per e-mail contact met ons opnemen via info@geefjemobiel.nl.
Volg ons op Twitter @geefjemobiel